Uitkering verzekering

Vragen over de uitkering van de collectieve inkomensverzekering


Uitkering verzekering

Indien je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard:

Dan is de duur van de uitkering afhankelijk van de mate waarin je nog inkomen uit arbeid verdient.

Indien je meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard:

De uitkering vanuit de collectieve inkomensverzekering loopt door tot de leeftijd van 67 jaar.

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanuit het pensioenfonds ABP wordt uitbetaald tot de maand waarin je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ja, daar wordt rekening mee gehouden.

Onze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP. Deze regeling kent ook een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering is echter zeer beperkt. Vanzelfsprekend wordt er bij de inkomensverzekering rekening gehouden met deze uitkering.

Onder laatstverdiende inkomen bedoelen we het inkomen voordat je je ziek meldde.

Nee, de uitkering is gebaseerd op het pensioengevend salaris zoals bekend bij ABP.

Als je langdurig ziek bent, dient dit te worden gemeld bij de verzekeraar. Dit regelt jouw werkgever voor je zolang je in dienst bent. Dit gebeurt zodra je 42 weken ziek bent. Ook als je daarna herstelt, zorgt jouw werkgever dat dit wordt gemeld bij de verzekeraar.

Mocht je niet herstellen, dan neemt de verzekeraar op basis van deze ziekmelding zelf contact met je op, twee jaar nadat je ziek bent geworden. Dat is namelijk het moment waarop het UWV normaliter heeft bepaald of en zo ja, in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Dat is ook het moment waarop je mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering uit de collectieve inkomensverzekering.

De verzekeraar neemt dan contact met je op om eventueel aanvullende gegevens op te vragen. Een belangrijk document hierbij is de brief van het UWV waarin staat in welke mate je arbeidsongeschikt bent bevonden (de ‘WIA-beschikking’). Vervolgens beoordeelt de verzekeraar of je recht hebt op een uitkering. Je ontvangt bericht over de beslissing met een gemotiveerde onderbouwing. Heb je geen recht op een uitkering, dan legt de verzekeraar schriftelijk uit waarom dat het geval is.

Als is vastgesteld dat je wel recht hebt op een uitkering, geeft de verzekeraar aan hoe hoog deze is en wanneer deze ingaat. De verzekeraar informeert je in alle gevallen over het moment waarop je jouw eerste betaling kunt verwachten.

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, blijft de verzekeraar je periodiek volgen. De verzekeraar beoordeelt of jouw recht op uitkering blijft bestaan. Soms wordt je gevraagd om aanvullende gegevens te geven.

Ziek uit dienst?

Als je uit dienst bent voordat je 42 weken ziek bent, dan heeft je werkgever je nog niet aangemeld bij de verzekeraar. Dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid om je ziek te melden bij de verzekeraar. Dat geldt ook voor het melden van eventueel herstel. De contactgegevens van de verzekeraar staan hieronder. Als je pas uit dienst gaat nadat je 42 weken ziek bent, dan heeft jouw ex-werkgever als gezorgd voor ziekmelding bij de verzekeraar en hoef je niets te doen

Ook als je uit dienst bent, neemt de verzekeraar op basis van deze ziekmelding zelf contact met je op, twee jaar nadat je ziek bent geworden.

Als je vragen hebt over het aanvragen van de uitkering kun je deze stellen aan de helpdesk.

Als de aanvullende uitkering is aangevraagd bij Loyalis, kun je voor vragen ook direct contact opnemen met Loyalis op 045 579 61 11.

Het antwoord vind je op de website. Klik hier voor het antwoord.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een WGA loongerelateerde uitkering van 70% van je laatstverdiende (gemaximeerde) inkomen. De duur van deze uitkering wordt bepaald door je arbeidsverleden: voor elk gewerkt jaar, ontvang je een maand deze loongerelateerde uitkering.

De minimale periode dat je een WGA loongerelateerde uitkering ontvangt is drie maanden. De komende jaren wordt de maximale duur van deze uitkering teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur ieder kwartaal met 1 maand verkort, totdat deze op 1 april 2019 maximaal 24 maanden bedraagt.